Skip navigation

Flash estàndard: Gràfics vectorials amb SVGper |   Temps estimat de lectura, 2.43 minuts

Del Flash al SVG

L’animació d’objectes a la web i el disseny utilitzant gràfics vectorials ha estat dominat els últims deu anys per Macromedia. Un llenguatge basat en XML desenvolupat pel World Wide Web Consortium (W3C) anomenat Scalable Vector Graphics (SVG) ha a aparegut com a competidor i sembla que està guanyant terreny.

La història de la interactivitat utilitzant gràfics vectorials comença a principis dels anys noranta quan Macromedia va desenvolupar el Shockwave, un producte que va permetre als desenvolupadors multimèdia crear les primeres animacions amb una interactivitat mai vista fins aleshores.

Els primers navegadors van començar a suportar Shockwave utilitzant plugins però molt aviat Macromedia va veure que una versió reduïda podia ser distribuïda directament. És així quan el 1996 Macromedia va comprar FutureWave que amb el seu producte FutureSplash es va convertir en el Flash 1.0.

A mitjans dels anys noranta, va aparèixer un nou actor en el món de les dades gràcies a la senzillesa d’organitzar-les. Molts tipus de dades es van començar a representar en XML: representació d’informació matemàtica utilitzant MathML, gestió del coneixement amb RDF per a representar catàlegs de biblioteques, notícies o col·leccions de música, fotografies o agendes. Aquesta forma d’organitzar les dades són la base la creació de l’SVG.

L’any 1999 va sortir la primera especificació de l’SVG. Proporciona una estructura per a una definició vectorial de gràfics utilitzant XML que inclouen l’animació temporal, la gestió d’events i la modifiació de documents. Tot això fa que l’SVG sigui un ferm competidor del Flash, lliure i estàndard.

El principal problema per a la generalització del SVG és poca implantació en navegadors i la manca d’una eina estàndard d’autor. L’aparició del Firefox 1.5 que suporta SVG de forma nativa i el ràpid creixement dels últims temps de la utilització d’estàndards com XHTML i CSS en el desenvolupament d’alicacions web, fa pensar en un creixement molt ràpid d’aquesta tecnologia.

Taula De Comparació De Flash I SVG

  Macromedia Flash SVG
Llicència oberta i estàndard No Si
Especificació Macromedia SWF Llicència del World Wide Web Consortium
Tipus de format Binari Text (XML llegible per humans)
Tipus MIME application/x-shockwave-flash image/svg+xml
Possibilitat de Streamming Si No
Interactivitat Si. Utilitzant Scripts i Events Si. Utilitzant Scripts, SMIL, i events
DOM Intern SVGDOM conforme amb la recomenació DOM Nivell 1
Z-Order (Ordenació de gràfics) L’element amb més profunditat queda a dalt. Es pot modificar Utilitza l’estructura de SVGDOM per a col·locar els objectes. L’últim element queda a dalt i es pot modificar utilitzant DOM
Compressió Si. ZLIB Si. GZIP
Suport natiu en navegadors No. Però el “plugin” està instal·lat en la majoria de sistemes operatius i navegadors Parcialment implementat en alguns navegadors. Plugin d’Adobe disponible.
Indexat pels cercadors Per la majoria Només alguns
Estils Específic de SWF (Subconjunt de CSS) Específic de SVG. Molt similar i compatible amb CSS2 i XSL

Més info